Select another country or region to view content for your location.

Sekretesspolicy

1. Dataskydd i översikt

Allmän information

Följande informationer ge en enkel överblick över vad som händer med dina personrelaterade uppgifter när du besöker vår webbplats. Personrelaterade uppgifter är alla data med vilka du kan identifieras personligen. Utförliga informationer om skyddet av personuppgifter hittar du i vår i denna text nämnd sekretesspolicy.

Dataregistrering på vår webbplats

Vem är ansvarig för dataregistreringen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats sker av webbplatsens ägare. Dessa kontaktuppgifter hittas på denna webbplats ”Impressum”.

Hur registrerar vi dina uppgifter?

Dels registreras uppgifter som du meddelar oss. Det kan röra sig om data som du ange i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter registreras automatiskt vid besöket av webbplatsen av våra IT-system. Det är framförallt tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för besöket). Dessa data registreras automatiskt när du besöker vår webbplats.

Vad använder vi uppgifterna till?

En del av uppgifterna används till att garantera ett felfritt tillhandahållande av webbplatsen. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användningsbeteende.

Vilka rättigheter har du gällande dina uppgifter?

Du har alltid rätt att utan kostnad får upplysning om härkomst av, mottagare för och syftet med dina lagrade personrelaterade uppgifter. Du har dessutom rätt att begära rättelse, blockering eller borttagning av dessa uppgifter. Om detta samt för övriga frågor i ämnet dataskydd kan du alltid kontakta oss under den i ”Impressum“ angivna adressen. Därutöver har du rätt att klaga hos vederbörande tillsynsmyndighet.

Analysverktyg och verktyg från tredjepartsleverantörer

Vid besök av vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Det sker framförallt med cookies och s.k. analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker vanligtvist anonymt; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot analysen eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta hittar du i nedanföljande sekretesspolicy.

Du kan invända mot analysen. Vi kommer att informera dig om invändningsmöjligheterna i denna sekretesspolicy.

2. Allmän information och obligatoriska informationer

Dataskydd

Ägarna av dessa sidor tar skyddet av dina personrelaterade uppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personrelaterade uppgifter konfidentiella och uppfyller föreskrifterna i dem lagstadda dataskyddsföreskrifterna samt denna sekretesspolicy.

När du använder denna webbplats, registreras olika personrelaterade uppgifter. Personrelaterade uppgifter är data med vilka du kan identifieras personligen. Föreliggande sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi registrerar och vad vi använder dem till. Den förklarar också syftet i vilket det sker.

Vi påpekar att dataöverföringen i Internet (t.ex. vid kommunikation per e-post) kan har säkerhetsluckor. Ett heltäckande skydd av dina uppgifter mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Information om ansvarigt ställe

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Tyskland

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-post: info@brennenstuhl.de

Ansvarig är den fysiska eller juridiska personen som ensamt eller gemensamt med andra beslutar om syften och medlen för behandling av personrelaterade uppgifter (t.ex. namn, e-postadresser o.d.).

Återkallelse av samtycket till databehandling

Många databehandlingsprocesser kan endast ske med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett redan lämnat samtycke. Ett formlöst meddelande per e-post till oss är tillräckligt. Legitimiteten av databehandlingen fram till återkallelsen påverkas inte.

Rätten till klagomål hos vederbörande tillsynsmyndighet

I händelse av dataskyddsrättsliga överträdelser har den berörde rätten att lämna in ett klagomål hos vederbörande tillsynsmyndighet. Vederbörande tillsynsmyndighet för dataskyddsrättsliga frågor är dataskyddsombudet i det förbundslandet vårt företag har sitt säte. En lista av dataskyddsombudsmän samt deras kontaktuppgifter finns under följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätten till dataportabilitet

Du har rätt att få ut eller låta överföra till tredje part data som vi behandlar automatiserade p.g.a. ditt samtycke eller i uppfyllelse av ett avtal i ett allmänt använt och maskinläsbart format. Om du begär en direkt överföring till en annan ansvarig, sker detta enbart inom ramen för de tekniska möjligheterna.

SSL- resp. TLS-kryptering

Denna sida använder av säkerhetsskäl och till skydd vid överföring av konfidentiellt innehåll som t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsägare, en SSL-resp.TLS-kryptering. Du känner igen en krypterad anslutning att webbläsarens adressrad byter från “http://” till “https://” och på hänglås-symbolen på webbläsarraden.

När SSL- resp. TLS-krypteringen är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Tillgång, begränsning, radering

Inom ramen av dem lagstadda bestämmelserna har du alltid rätt till kostnadsfri tillgång till dina lagrade personrelaterade uppgifter, upplysning om deras härkomst och mottagare och syftet med databehandlingen och eventuellt rätt till korrigering, begränsning och radering av dessa uppgifter. Om detta samt för övriga frågor i ämnet personrelaterade uppgifter kan du alltid kontakta oss under den i ”Impressum“ angivna adressen.

Invändning mot reklamutskick

Användningen av kontaktuppgifterna som publiceras inom ramen av ”Impressumplikten” för utskicket av inte uttryckligen begärd reklam och informationsmaterial invänds emot härmed. Ägaren av sidorna förbehåller sig uttryckligen rättsliga åtgärder vid icke begärd försändelse av reklaminformation, t.ex. genom spam-mails.

Anmälningsportal för lagen om skydd av visselblåsare (HinSchG), lagen om due diligence i leverantörskedjan (LkSG) och uppförandekoden

Vi driver en rapporteringsportal för rapporter om missförhållanden i enlighet med § 2 HinSchG, § 8 LkSG och vår uppförandekod. Rapporteringsportalen drivs i enlighet med förfarandereglerna i HinSchG.

Vi använder en tjänst som tillhandahålls av bbg bitbase group GmbH, Am Heilbrunnen 47, 72766 Reutlingen, Tyskland för detta ändamål.

Vi behandlar information i enlighet med § 8 LkSG, §§ 8, 9 HinSchG konfidentiellt.

Syftet med rapporteringsportalen är att kontrollera och dokumentera rapporter, för intern utredning och, om nödvändigt, att vidarebefordra dem till behöriga organ för att rapportera olagligt uppförande i enlighet med § 2 HinSchG, § 2 Abs. 1, Anlage nr. 1 till 11 LkSG och vår uppförandekod på företaget och i vår leveranskedja.

Visselblåsare har möjlighet att registrera sig på vår webbplats för att använda visselblåsarportalen. För att registrera, logga in och ta kontakt behandlar vi data som webbläsaren automatiskt överför och personuppgifter som du kan tillhandahålla som visselblåsare: Åtkomstuppgifter, titel (om sådan anges), förnamn och efternamn (om sådant anges), kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer eller postadress, om sådan anges), personuppgifter i rapporten, särskilt beteendeverifieringar med motsvarande fakta.

Du har möjlighet att registrera dig anonymt. Du kommer att få en unik identifieringskod som ger dig tillgång till ett slutet dataskyddsrum. Här har du möjlighet att lämna din kommentar.

Inga uppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part utanför ditt företag utan ditt samtycke, såvida det inte krävs enligt lag eller order, till exempel § 9 HinSchG eller § 17 LkSG. Uppgifterna kan sedan vidarebefordras till utredande myndigheter eller domstolar.

Den rättsliga grunden för databehandling är i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 a) GDPR ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter och i enlighet med uppförandekoden samt i övrigt i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 c) GDPR de rättsliga förpliktelserna enligt § 8 LkSG och § 12 HinSchG. Behandling i förhållande till uppförandekoden utförs för anställda på grundval av deras avtalsförpliktelser i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 b) GDPR i samband med Art. 88 GDPR, § 26 BDSG och i övrigt i enlighet med Art. 6 para. 1 mening 1 f) GDPR, varvid vårt berättigade intresse är att övervaka efterlevnaden av vår uppförandekod.

Dessutom gäller Art. 9 och 10 GDPR måste följas om du tillhandahåller särskilt känsliga uppgifter, till exempel uppgifter som rör din hälsa, sexualitet, ursprung eller brott.

Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppfylla det syfte för vilket de samlades in. Enligt § 11 HinSchG, är detta vanligtvis fallet efter tre år och enligt § 10 LkSG vanligtvis efter sju år. Andra lagringsskyldigheter på grund av avtalsförhållanden och bearbetning för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter, såsom sex- eller tioåriga lagringsskyldigheter enligt handels- och skatterätt samt längre lagring under rättsliga tvister, förblir opåverkade.

Vänligen notera det allmänna avsnittet om registrerades rättigheter i vår integritetspolicy.

3. Datatillsynsman

Lagstadd datatillsynsman

Vi har utsett en datatillsynsman i vårt företag

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Datenschutzbeauftragter
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Tyskland

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-Mail: datenschutz@brennenstuhl.de

4. Datainsamling på vår webbplats

Cookies

Internetsidorna använder delvis s.k. cookies. Cookies gör ingen skada på din dator och innehåller inga virus. Cookies är till för att göra vårt erbjudande användarvänligare, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och som din webbläsare sparar.

De flesta av oss använda cookies är s.k. “session-Cookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan justera dina webbläsarinställningar så att du underrättas om placeringen av cookies och accepterar cookies endast i enstaka fall, att du blockerar cookies i vissa fall eller generellt samt aktiverar automatisk borttagning av cookies när webbläsaren stängs. Vid avaktivering av cookies kan webbplatsens funktion vara begränsad.

Cookies, som behövs för elektronisk kommunikation eller utförandet av vissa från dig önskade funktioner (t.ex. varukorg) sparas med art. 6 avs. 1 lit f GDPR som rättslig grund. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse att spara cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandhållande av sina tjänster. Sparas andra cookies (t.ex. cookies för analys av ditt surfbeteende) behandlas dessa separat i denna sekretesspolicy.

Server-log-filer

Internetleverantören registrerar och sparar automatiskt informationer i s.k. server-log-filer, som din webbläsare skickar automatiskt till oss. Dessa är:

  • Webbläsartyp och -version
  • Använt operativsystem
  • Referrer URL
  • Värddatornamnet av datorn
  • Klockslag för serverförfrågan
  • IP-adress

En samkörning av dessa data med andra datakällor sker inte.

Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 avs. 1 lit. f GDPR som tillåter databehandling i syfte att fullfölja ett avtal eller genomföra förberedande åtgärder.

Kontaktformulär

Skickar du oss förfrågningar via kontaktformuläret, kommer vi att spara uppgifterna ur frågeformuläret inklusive av dig angivna kontaktuppgifter för hanteringen av förfrågan och för eventuella följdfrågor. Dessa data lämnar vi inte utan ditt samtycke vidare.

Behandlingen av i kontaktformuläret lämnade data sker således uteslutet baserad på ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Du kan återkalla ditt samtycke när som helst. Ett formlöst meddelande till oss per e-post är tillräckligt. Genom återkallelsen berörs inte rättfärdigheten av behandlingen som har skett fram till återkallelsen.

De av dig i kontaktformuläret lämnade data (företag eller privatperson, förnamn, efternamn, företag, telefon, e-postadress, adress, land, ditt meddelande till oss) sparas hos oss tills du begär borttagningen av oss, återkallar ditt samtycke, eller syftet med datalagringen faller bort (t.ex. efter avslutad hantering av din förfrågan). Tvingande lagstadda bestämmelser - t.ex. arkiveringstiden - berörs inte.

5. Sociala medier

Dela innehåll via insticksprogram (plugins) (Facebook, Twitter & Co.)

Innehållen på våra sidor kan delas i sociala nätverk som Facebook eller Twitter  i enlighet med reglerna för dataskydd. Denna sida använder Shariff i detta sammanhang. Detta verktyg skapar en direkt kontakt mellan nätverken och användarna först när användaren aktivt trycker på en av dessa knappar.

En automatisk överföring av användardata till dessa plattformers ägare sker inte med detta verktyg. Är användaren inloggad på ett av de sociala nätverken, visas vid användning av Social-knappen Facebook, Twitter & Co. en informationsruta, med vilket användaren kan bekräfta texten innan avsändningen.

Våra användare kan dela innehållen på dessa sidor i enlighet med reglerna för dataskydd på sociala nätverk utan att kompletta surf-profiler skapas av nätverkens ägare.

6. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner av webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder s.k. "cookies". Detta är textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av din användning av webbplatsen. Den av cookien skapade informationen om din användning av denna webbsida överförs i regel till en server av Google i USA och lagras där.

Lagringen av Google-Analytics-cookies sker baserad på art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbplatsens ägare har ett berättigat intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera sitt erbjudande såväl som sin marknadsföring.

IP Anonymisering

På denna webbplats har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Därigenom avkortas din IP-adress inom EU medlemsstater och andra medlemsstater av det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan överföringen till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en server från Google i USA och kortas där. På uppdrag av denna webbsidans ägare kommer Google att använda dessa informationer för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsidesaktiviteter och Internetanvändningen av relaterade tjänster gentemot webbsidans ägare. Den inom ramen av Google Analytics från din webbläsare meddelade IP-adress kommer inte att samköras med andra data från Google.

Webbläsar insticksprogram

Du kan blockera lagringen av cookies med en motsvarande inställning i din webbläsare; vi vill dock påpeka att i detta fall kanske inte alla funktioner på denna webbsida står till förfogande fullt ut. Därutöver kan du förhindra registreringen av de med cookien skapade och till din användning av webbsidan relaterade data (inkl. IP-adress) av Google samt behandlingen av dessa data genom att ladda ner och installera det webbläsar-insticksprogram som finns under följande länk. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Invändning mot datainsamling

Du kan förhindra insamlingen av dina data genom Google Analytics genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie placeras som förhindrar registreringen av dina data vid framtida besök av denna webbplats: avaktivera Google Analytics.

Flera informationer om hanteringen av användardata genom Google Analytics hittar du i Googles sekretesspolicy under: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Uppdragsdatabehandling

Vi har tecknat ett avtal med Google om uppdragsbehandling och tillämpar de stränga villkoren av dem tyska dataskyddsmyndigheter vid användning av Google Analytics fullt ut.

Demografiska kännetecken hos Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen “demografiska kännetecken ” från Google Analytics. Därmed kan skapas rapporter om ålder, kön och intressen av sidornas besökare. Dessa uppgifter kommer från intresserelaterad reklam från Google samt från besöksdata av tredje parter. Dessa datas kan inte tillordnas en enskild person. Du kan avaktivera denna funktion när som helst med visningsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt blockar registrering av dina data genom Google Analytics som beskrivit i punkten “Invändning mot datainsamling”.

Google Tag Manager

Google Tag Manager används på vår webbplats. Google Tag Manager är en lösning från Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, med vilken vi kan hantera våra webbplatstaggar via ett gränssnitt (och därmed till exempel integrera Google Analytics 4 och andra marknadsföringstjänster från Google i vårt online-erbjudande).

Tag Manager i sig (som implementerar taggarna) behandlar inte några personuppgifter om användarna. Google Tag Manager utlöser andra taggar (cookies och pixlar), som i sin tur kan samla in data. Detta påpekar vi härmed separat. Om användaren har gjort en avaktivering på domän- eller cookienivå, gäller detta för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.

7. Nyhetsbrev

Nyhetsbrevdata

Vill du prenumerera på det på webbplatsen offererade nyhetsbrevet, behöver vi en e-postadress av dig samt uppgifter som tillåter oss kontrollen att du är e-postadressens ägare och införstådd att ta emot nyhetsbrevet. Ytterligare data insamlas inte resp. endast på frivilligt basis. Vi använder dessa data endast för utskicket av den begärda informationen och lämnar dem inte vidare till tredje part.

Behandlingen av i anmälningsformuläret för nyhetsbrevet lämnade data sker uteslutet baserad på ditt samtycke (art. 6 avs. 1 lit. a GDPR). Ditt samtycke till lagring av data, e-postadressen samt deras användning för utskicket av nyhetsbrevet kan du återkalla när som helst, t.ex. med "Utdelning"-länken på nyhetsbrevet. Återkallelsen påverkar inte rättfärdigheten av behandlingen som har skett fram till återkallelsen.

Dina av oss för nyhetsbrevprenumerationen lämnade data sparas tills ditt utträde från nyhetsbrevet och raderas efter din avbeställning. Data som sparas hos oss för andra ändamål (t.ex. e-postadresser för medlemsområdet) berörs inte.

8. Insticksprogram och verktyg

YouTube

Vår webbplats använder insticksprogram från den av Google ägda sida YouTube. Ägare av sidorna är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Besöker du en av våra med ett YouTube-insticksprogram försedd sida, skapas en förbindelse till servrarna från YouTube. YouTube-servern får information om vilken av vår sida du har besökt.

Är du inloggad på ditt YouTube-konto, ger du YouTube möjligheten att tillordna ditt surfbeteende ditt personliga profil. Du kan undvika det genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Användningen av YouTube sker i intresset av enn tilltalande presentation av våra online-erbjudanden. Detta är ett berättigat intresse enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

Flera informationer om hanteringen av användardata hittar du i YouTubes sekretesspolicy under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Denna sida använder via API karttjänsten Google Maps. Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För användning av funktionerna hos Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Dessa informationer överförs i regel till en server av Google i USA och lagras där. Ägaren av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring.

Användningen av Google Maps sker i syftet att presentera våra online-erbjudanden på ett tilltalande sätt och att lättare hitta de på vår webbplats angivna platser. Detta är ett berättigat intresse enligt art. 6 avs. 1 lit. f GDPR.

Flera informationer om hanteringen av användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=sv

9. Online marknadsföring och partnerprogram

Amazon partnerprogram

Sidornas ägare deltar i Amazon EU- partnerprogrammet. På våra sidor integreras länkar till sidor från Amazon.de, med vilka vi genom marknadsföringskostnadsersättningar kan tjäna pengar. Amazon använder sig av cookies i sammanhanget för att kunna verifiera beställningarnas härkomst. Därigenom kan Amazon se att du har klickat på partnerlänken på vår webbplats.

Lagringen av “Amazon-cookies” sker baserad på art. 6 avs. 1 lit. f GDPR. Webbplatsägaren har ett berättigat intresse eftersom beloppet av sin partnerskapersättning endast kan fastställas med hjälp av cookies.

Flera informationer om hanteringen av användardata hittar du i Amazons sekretesspolicy: https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.