Select another country or region to view content for your location.

Den här webbplatsen använder cookies

Vi använder cookies för att visa dig rätt innehåll för ditt språk och dina enheter (Nödvändigt), för att presentera innehåll som valts ut för dig (Preferenser), för att analysera trafiken till vår webbplats (Statistik) och för att erbjuda dig våra bästa specialerbjudanden på andra webbplatser (Marknadsföring).

Genom att klicka på "ACCEPT" godkänner du användningen av cookies. Du kan när som helst ändra eller återkalla dina cookie-inställningar i sidfoten under "Cookie-inställningar". För detaljerad information, se vår sekretesspolicy.

Dessa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera och kan inte inaktiveras (t.ex. SessionCookies).

Dessa cookies gör det bland annat möjligt för oss att visa dig dina tidigare visade artiklar och rekommendera liknande artiklar. För mer information, se vår integritetspolicy och respektive leverantörs integritetspolicy.

Vi behöver dessa cookies för att visa dig vår reklam på andra webbplatser, till exempel. Om du inaktiverar dem visas andra annonser i stället. För mer information, se vår integritetspolicy och respektive leverantörs integritetspolicy.

För att kunna utforma vår webbplats optimalt för dig och för att kunna förbättra den kontinuerligt använder vi cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies.
Mer information om cookies finns i vår sekretesspolicy

Serviceavtal för brennenstuhl®Connect-plattformen

Välkommen till brennenstuhl®Connect-plattformen!

Innan du accepterar avtalet ska du läsa allt innehåll i avtalet noggrant och känna till dess villkor, särskilt restriktiva klausuler eller undantag. Begränsande klausuler eller undantag är djärva eller markerade i andra former för att fånga din uppmärksamhet. Om det råder tvivel om villkoren i avtalet, vänligen kontakta vårt serviceteam för brennenstuhl. Du får inte använda tjänsten innan du har läst och accepterat alla villkor i avtalet, relevanta avtal och regler osv. När du väljer "godkänn och skickar avtalet" (se registreringssidan för detaljerade formuleringar) och slutför registreringsproceduren , eller om du använder tjänsten i någon form, kommer det att anses att du har läst och accepterat begränsningen av avtalet och reglerna ovan. I händelse av brott mot avtalet har Brennenstuhl rätten att ensidigt begränsa, stänga av eller avbryta tjänsten för dig och har rätt att undersöka ditt relevanta ansvar.

Serviceavtalet (nedan kallat "avtalet") är undertecknat av dig och Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG (nedan kallad "Brennenstuhl"). Det inkluderar (men inte begränsat till) Integritetspolicy för brennenstuhl®Connect-plattformen och annat innehåll. I händelse av förändring kommer Brennenstuhl att tillkännage en sådan ändring på sin officiella webbplats utan ytterligare anmälan. Vid tillkännagivande blir det ändrade avtalet och reglerna automatiskt en del av avtalet utan ytterligare meddelande till dig för ditt samtycke. I händelse av invändningar mot sådana relevanta ändringar, sluta använda brennenstuhl®Connect-tjänsten; om du fortsätter att använda den kommer det att anses att du inte har några invändningar mot de ändrade reglerna och samtycker till att följa dem.

01. Definitioner av villkor

1.1 Licensierad programvara hänvisar till mjukvarusystem utvecklat av Brennenstuhl, laddat ned från plattformen och installerat och tillämpat i specifika systemmobilterminaler.

1.2 Tjänster hänvisar till tjänster som tillhandahålls av Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG. Du kan använda sådana tjänster på mobilterminalen med den licensierade programvaran.

02. Service

Brennenstuhl erbjuder dig intelligenta livshanteringstjänster, baserade på vilka du kan komma åt den intelligenta terminalen på brennenstuhl®Connect Cloud Platform via brennenstuhl®Connect Control, och förverkliga samverkan mellan intelligent utrustning. Tjänsteinnehållet inkluderar intelligent utrustningshantering, interlinkage mellan scener och analysrapporter osv. Sådana funktioner kan optimeras eller modifieras i enlighet med förändringar av användarnas krav eller bedömning av tjänsteleverantören, och serviceutbudet kan avbrytas på grund av regelbundet och oregelbundet underhåll.

03. Omfattning av tjänsten

3.1 Brennenstuhl ger dig rätt att använda produkten baserad på denna programvara.

3.2 Du är förbjuden att licensiera, sälja, hyra, överföra, utfärda produkten i någon form eller använda produkten för annat kommersiellt syfte.

3.3 På grund av begränsningar för mjukvaruanpassningsplattform och terminaler kan du endast använda den licensierade programvaran i den godkända systemplattformen och terminalen; Om du installerar den licensierade programvaran på annan terminalutrustning kan det skada din maskinvarufunktion eller programvarufunktion.

3.4 Du erkänner att den licensierade programvaran endast kan användas för icke-kommersiellt syfte och installation, tillämpning och drift av den licensierade programvaran är förbjuden. Om sådan kommersiell verksamhet är nödvändig, ska förhandsgodkännande och tillstånd från Brennenstuhl erhållas.

3.5 Brennenstuhl kan ändra, uppgradera eller överföra den licensierade programvaran eller relevanta funktioner från tid till annan och kan lägga till nya funktioner eller tjänster i det licensierade programvarusystemet. Om inga separata avtal åtföljs av nämnda nya funktioner eller tjänster har du rätt till motsvarande funktioner och tjänster, som också omfattas av avtalet.

3.6 Du är ansvarig för noggrannheten, tillförlitligheten, integriteten och lagligheten av inmatningsdata och lagligheten på det sätt på vilket du skaffar uppgifterna och ska då och då säkerhetskopiera data och information. Du ska bära alla risker för skada och förlust av sådan information.

3.7 Du ska behålla ditt kontonummer och lösenord på rätt sätt. I händelse av säkerhetsöppningar för ditt konto (inklusive men inte begränsat till upptäckt av användarlösenord) ska du meddela Brennenstuhl i tid, och Brennenstuhl hjälper dig att vidta relevanta åtgärder. Annars ska alla beteenden relaterade till ditt konto förutsättas av dig och du kommer att bära allt ansvar.**

04. En tredje part

4.1 Du erkänner att viss tjänst hos brennenstuhl®Connect är baserad på mjukvara eller tjänster som tillhandahålls av en tredje part. Sådan tjänst är inställd för att underlätta din ansökan och nödvändigt juridiskt godkännande erhålls från tredje part.

4.2 Produkten inkluderar viss information och tjänster från tredje part. Brennenstuhl varken kontrollerar eller bär ansvar för tredje parts information och tjänster.

4.3 Du erkänner att Brennenstuhl inte kan garantera att den licensierade programvaran alltid använder eller innehåller sådana tjänster, eller att annan programvara som tillhandahålls av samma tredje part kommer att användas i framtiden. På samma sätt kan det använda liknande tjänster som tillhandahålls av en annan tredje part. Vid tillämpning är ovannämnda motsvarande programvara eller tjänster omfattade detta avtal.**

05. Service Application Standard

5.1 Du ska använda den licensierade programvaran på ett normalt sätt. Följande sätt bryter mot applikationsstandarden:

 • Ge ut eller dela datavirus, maskar, skadliga koder eller programvara som medvetet skadar eller ändrar datorsystem eller data;
 • Samla information eller data från andra användare utan tillstånd, till exempel e-postadress och liknande;
 • Använd skadligt produkten på ett automatiskt sätt, orsakar överbelastning på servern, eller stör eller skadar webbserver och nätverkslänkar i andra former.
 • Försök att besöka produktens server- eller kommunikationsdata utan tillstånd;
 • Störa eller skada produktionsapplikationen av andra användare.

5.2 Du förstår och håller med om att:

 • Brennenstuhl kommer att avgöra om du är inblandad i brott mot ovanstående standarder eller inte, och avbryta eller avsluta din ansökningslicens enligt bestämningsresultat eller ta andra begränsningar enligt avtal.
 • Brennenstuhl kommer att radera direkt information i strid med lagar, kränker andras lagliga rättigheter, eller i strid med avtalet som utfärdats av dig när du använder den licensierade programvaran.
 • Om en tredje part lider av skador på grund av ditt brott mot tillämpningsstandarder, ska du oberoende bära det juridiska ansvaret i ditt namn och skydda och försvara Brennenstuhl för förluster eller extra kostnader som genereras därifrån. I annat fall har Brennenstuhl rätt att kräva ersättning.
 • Om Brennenstuhl lider av någon förlust på grund av ditt brott mot relevanta lagar eller avtalet, ska du kompensera Brennenstuhl för förluster och (eller) utgifter som genereras därifrån.

06. Informationsinnehållsstandard

6.1 Du lovar att du inte kommer att göra någon handling i strid med lagar eller felaktigt beteende genom att använda tjänsten, sådana handlingar och beteenden inkluderar (men inte begränsat till):

6.1.1 Ladda upp, överföra eller dela information som innehåller något av följande innehåll:

 • Motsätta sig de grundläggande principerna som fastställs i konstitutionen;
 • Att äventyra statens säkerhet, avslöja statshemlighet, undergräva statsmakt och sabotera statlig enhet;
 • Skada statens ära och fördel;
 • Uppmuntra nationellt hat och diskriminering och sabotera nationell enhet;
 • Förstörelse av statens religiösa politik och förespråkar kätteri och feudalistisk vidskepelse;
 • Sprida rykten, störa social ordning och förstöra social stabilitet;
 • Att sprida obscenen, porr, spel, våld, mord och terror eller att förverkliga ett brott;
 • Förolämpa eller förtala andra och kränka andras lagliga rättigheter och intressen;
 • Innehåller skaminnehåll, bedrägeri, skada, hot, intrång i andras integritet, trakasserier, kränkningar, förtal, grovhet, otillåtenhet eller moraliskt avvisande innehåll;
 • Innehåller annat innehåll begränsat eller förbjudet av lagar, förordningar, regler, bestämmelser och andra juridiska standarder.

07. Privat policy och data

Det är avgörande för Brennenstuhl att skydda din personliga information. Brennenstuhl utarbetar integritetspolicy för brennenstuhl®Connect-plattformen, där innehåll relaterat till äganderätt och skydd av immateriell egendom, insamling, användning, delning, lagring och skydd, etc. av din information avslöjas. Du föreslås att du läser grundligt integritetspolicy för brennenstuhl®Connect-plattformen.

08. Undantagsbestämmelser

8.1 Om inte annat anges i lagar och förordningar, kommer Brennenstuhl att göra sitt bästa för att säkerställa säkerheten, giltigheten, noggrannheten och tillförlitligheten för den licensierade programvaran och tekniken och informationen involverad, men Brennenstuhl kan inte garantera detsamma på grund av begränsningar av tillgängliga tekniker idag.

8.2 Du förstår att Brennenstuhl inte kommer att ta ansvar för direkta eller indirekta förluster orsakade av force majeure och en tredje parts fallissemang.

8.3 Du ska vara ansvarig för personskada eller tillfällig eller indirekt skada orsakad av eller relaterad till en av följande olyckor:

 • En tredje part använder den licensierade programvaran eller ändrar dina data utan tillstånd;
 • Kostnader och förluster som uppstår genom att använda den licensierade programvaran;
 • Din missförstånd av den licensierade programvaran;
 • Andra förluster relaterade till licensierad programvara orsakade av skäl som inte kan hänföras till Brennenstuhl.

8.4 All annan licensierad mjukvaruriverad programvara som inte har utvecklats och släppts av Brennenstuhl eller utvecklingen och släppningen inte beviljas av Brennenstuhl är olaglig programvara. Nedladdning, installation och användning av sådan programvara kan orsaka oförutsägbara risker. Brennenstuhl ska vara fritt från juridiskt ansvar och tvister som genereras däri och Brennenstuhl ska ha rätt att avbryta eller avsluta ansökningslicens och / eller andra tjänster.

8.5 Du har informerats om att användningen av brennenstuhl®Connect Smart Platform innebär i Internet-tjänster, vilket kan påverkas av instabila faktorer i alla länkar. Även om Brennenstuhl har vidtagit skyddsåtgärder, kan tjänsten avbrytas, avslutas, försenas, drabbas av ansökningsbegränsningar eller ansökningsbrister på grund av inneboende brister i Internet och e-kommunikation samt faktorer som ligger utanför rimlig kontroll av någon part i avtalet (inklusive men inte begränsat till eld, översvämning, terroristattack, pest, naturkatastrofer, upplopp, terminalvirus, hackerattack, nätverksfel och terminalfel). Du godkänner härmed att bära föregående risker och samtycker till att Brennenstuhl är fritt från något ansvar när normal drift av tjänster påverkas av förekomsten av föregående risker.

09. Avtalets upphörande och överträdelse av avtalet

9.1 Du bör förstå att du ska använda den licensierade programvaran enligt behörighetsomfånget, respektera immateriell egendom för programvara och innehåll i programvaran och utföra skyldigheter enligt Avtalet när du använder brennenstuhl®Connect-tjänster. Brennenstuhl avslutar ansökningslicensen om du bryter mot avtalet väsentligt.

9.2 Din applikation av programvaran bygger på supporttjänster som tillhandahålls av Brennenstuhl-relaterade företag. Brott mot villkor, avtal, regler, tillkännagivande och andra relevanta bestämmelser för Brennenstuhl och dess närstående företag kan orsaka fel i normal användning av licensierad programvara, i vilket fall har Brennenstuhl rätt att avsluta ansökningslicensen eller vidta åtgärder för att begränsa din ansökan licens eller andra rättigheter och intressen som kontrolleras av Brennenstuhl enligt överenskommelse i avtalet, inklusive upphävande eller upphörande av din ansökningslicens./p>

9.3 Om du bryter mot avtalet eller andra avtal som undertecknats med Brennenstuhl, ska Brennenstuhl ha rätt att meddela de närstående företagen och kräva att de vidtar restriktiva åtgärder för dina rättigheter och intressen, inklusive att kräva att närstående företag ska avbryta eller avbryta leverans av en del eller hela tjänster för dig och tillkännager lagligt ditt överträdelseavtal på webbplatser som drivs eller faktiskt kontrolleras av dem.

9.4 Den licensierade programvaran laddas ner från nedladdningsplattformen och du ska följa bestämmelser om nedladdningsplattformen, systemplattformen och terminaltillverkningen på applikationssätt och begränsningar för den licensierade programvaran. Om ovanstående tredje part bekräftar att du bryter mot avtalet och att Brennenstuhl-behandling krävs, kan Brennenstuhl säga upp din ansökningslicens på tredje parts begäran.

9.5 När programlicensen upphör, ska du sluta använda den licensierade programvaran och förstöra alla kopior.

9.6 Du måste bära alla ersättningsansvar om Brennenstuhl och andra användare lider av förluster orsakade av ditt brott mot villkoren i avtalet.

10. Styrande lagar och svårighetsgrad

10.1 Effektivitet, förklaring, ändring, verkställande och tvistlösning av avtalet omfattas av Tysklands lagar. Om inga relevanta lagar och förordningar finns tillgängliga ska hänvisning till allmän internationell affärspraxis och (eller) industripraxis göras.

10.2 Tvist som härrör från eller i samband med avtalet kan lösas av dig och Brennenstuhl genom vänlig förhandling eller överlämnas till tingsrätten i Tübingen där avtalet är undertecknat för bedömning./p>

10.3 När en del av avtalet bedöms vara ogiltig av tingsrätten kommer det inte att påverka effektiviteten hos andra villkor eller någon del därav, och du och Brennenstuhl ska utföra giltiga villkor i god tro.

10.4 Avtalet undertecknas i Tuebingen, Tyskland.