Select another country or region to view content for your location.

Táto webová lokalita používa súbory cookie

Súbory cookie používame na zobrazenie správneho obsahu pre váš jazyk a zariadenia (nevyhnutné), na prezentáciu obsahu vybraného pre vás (preferencie), na analýzu návštevnosti našich webových stránok (štatistiky) a na to, aby sme vám ponúkli naše najlepšie špeciálne ponuky na iných webových stránkach (marketing).

Kliknutím na "ACCEPT" súhlasíte s používaním súborov cookie. Nastavenia súborov cookie môžete kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť v pätičke v časti "Nastavenia súborov cookie". Podrobné informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Tieto súbory cookie sú potrebné na fungovanie našej webovej stránky a nemožno ich vypnúť (napr. SessionCookies).

Tieto súbory cookie nám okrem iného umožňujú zobraziť vám predtým zobrazené položky a odporučiť vám podobné položky. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov a v zásadách príslušného poskytovateľa.

Tieto súbory cookie potrebujeme napríklad na zobrazovanie našej reklamy na iných webových stránkach. Ak ich zakážete, namiesto nich sa vám budú zobrazovať iné reklamy. Ďalšie informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov a v zásadách príslušného poskytovateľa.

Aby sme pre vás mohli optimálne navrhnúť našu webovú stránku a neustále ju zlepšovať, používame súbory cookie. Pokračovaním v používaní webovej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií o súboroch cookie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Ochrana osobných údajov v kocke

Všeobecné informácie

Nasledujúce informácie vám poskytnú prehľad o tom, čo sa stane s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Podrobné informácie k téme ochrany osobných údajov sa dozviete z nášho vyhlásenia o ochrane údajov, ktoré je uvedené pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke sa uskutočňuje prostredníctvom prevádzkovateľa webovej stránky. Jeho kontaktné údaje môžete nájsť v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje sú po prvé zhromažďované tak, že nám ich oznámite. Pritom môže ísť napr. o také údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Iné údaje sú zhromažďované automaticky pri návšteve webovej stránky prostredníctvom našich systémov IT. To sú predovšetkým technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas vyvolania stránky). Zaznamenanie týchto údajov sa uskutočňuje automaticky, keď vstúpite na našu webovú stránku.

Na aký účel používame vaše údaje?

Časť údajov kvôli tomu, aby sme vám mohli zabezpečiť bezchybné poskytovanie webovej stránky. Iné údaje môžu byť použité na analyzovanie vášho správania ako používateľa.

Aké práva máte vzhľadom na vaše údaje?

Kedykoľvek máte právo bezplatne dostať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uloženia vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo požadovať opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Kvôli tomu ako aj v prípade ďalších otázok k téme ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek na nás obrátiť na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo na sťažnosť adresovanú príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov.

Nástroje na analýzu a nástroje tretích strán ako poskytovateľov

Pri návšteve našej webovej stránky môže byť štatisticky vyhodnotené vaše správanie počas surfovania po internete. To sa uskutočňuje predovšetkým pomocou súborov cookie a pomocou tzv. programov zameraných na analýzu. Analýza vášho správania počas surfovania sa uskutočňuje spravidla anonymne; správanie počas surfovania nesmie viesť k vášmu spätnému vysledovaniu. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nebudete určité nástroje používať. Detailné informácie k tomu nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach namietania vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne; s vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov, ako aj v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Keď budete používať túto webovú stránku, budú zhromažďované rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú také údaje, pomocou ktorých môžete byť osobne identifikovaní. Predložené vyhlásenie o ochrane osobných údajov objasňuje, aké údaje zhromažďujeme a na aký účel ich používame. Vysvetľuje aj to, ako a za akým účelom sa to deje.

Upozorňujeme vás na to, že prenos údajov prostredníctvom internetu (napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné trhliny. Kompletná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Odkaz na zodpovedný orgán

Zodpovedným orgánom pri spracovaní osobných údajov na tejto webovej stránke je:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Nemecko

Telefón: +49 (0)7071 8801-0
E-mail: info@brennenstuhl.de

Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracovania osobných údajov (napr. mená, e-mailové adresy a pod.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

Mnohé procesy zamerané na spracovanie údajov sú možné iba s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí na to neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu zaslaného nám. Právoplatnosti spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo do odvolania súhlasu, sa odvolanie nedotkne.

Právo na sťažnosť adresovanú príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov

V prípade porušení v oblasti ochrany osobných údajov dotknutej osobe prináleží právo na sťažnosť adresovanú príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov. Kompetentným orgánom pre dohľad pri otázkach z oblasti ochrany údajov je osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov v tej spolkovej krajine, v ktorej má náš podnik svoje sídlo. Zoznam osôb zodpovedných za ochranu osobných údajov ako aj ich kontaktné údaje môžete nájsť v nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo si nechať doručiť údaje, ktoré automaticky spracúvame na základe vášho súhlasu alebo plnenia zmluvy, sebe alebo tretej osobe v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa to len vtedy, pokiaľ je to technicky možné.

SSL alebo TLS kódovanie

Táto stránka z bezpečnostných dôvodov a kvôli ochrane prenosu dôverných obsahov, ako sú napr. objednávky alebo dopyty, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, využíva kódovanie SSL alebo TLS. Zakódované spojenie spoznáte podľa toho, že riadok s adresou prehliadača sa zmení z „http://“ na https:// a podľa symbolu zámku v riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované SSL alebo TLS kódovanie, údaje, ktoré nám sprostredkujete, si nemôžu prečítať tretie osoby.

Právo na informáciu, zablokovanie, vymazanie

V rámci platných zákonných ustanovení máte kedykoľvek právo na bezplatnú informáciu o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a prijímateľovi a účele spracovania týchto údajov, ako aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Kvôli tomu, ako aj z dôvodu ďalších otázok k téme osobných údajov sa môžete na nás obrátiť kedykoľvek na adrese uvedenej v tiráži.

Námietka proti reklamným e-mailom

Týmto sa vyjadruje námietka proti využívaniu povinných kontaktných údajov zverejnených v tiráži na zasielanie reklamy a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú nárok na právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, napr. prostredníctvom spamových e-mailov.

Portál na oznamovanie zákona o ochrane oznamovateľov (HinSchG), zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci (LkSG) a kódexu správania

Prevádzkujeme portál na podávanie správ pre oznámenia o pochybeniach v zmysle § 2 HinSchG, § 8 LkSG a nášho Kódexu správania. Portál na podávanie správ je prevádzkovaný v súlade s procesnými pravidlami HinSchG.

Na tento účel využívame službu, ktorú poskytuje bbg bitbase group GmbH, Am Heilbrunnen 47, 72766 Reutlingen, Nemecko.

S informáciami zaobchádzame v súlade s § 8 LkSG, §§ 8, 9 HinSchG dôverne.

Účelom ohlasovacieho portálu je preveriť a zdokumentovať hlásenia, na interné prešetrenie a v prípade potreby ich postúpiť oprávneným orgánom za účelom oznámenia protiprávneho konania v súlade s § 2 HinSchG, § 2 Abs. 1, Anlage č. 1 až 11 LkSG a náš kódex správania v spoločnosti a v našom dodávateľskom reťazci.

Odhaľovatelia majú možnosť zaregistrovať sa na našej webovej stránke a využívať portál pre oznamovateľov. Na registráciu, prihlásenie a nadviazanie kontaktu spracúvame údaje, ktoré automaticky prenáša internetový prehliadač, a osobné údaje, ktoré môžete poskytnúť ako oznamovateľ: Prístupové údaje, titul (ak je uvedený), meno a priezvisko (ak je uvedené), kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo alebo poštová adresa, ak je uvedená), osobné údaje v oznámení, najmä overenie správania s príslušnými skutočnosťami.

Máte možnosť zaregistrovať sa anonymne. Dostanete jedinečný identifikačný kód, ktorý vám umožní prístup do uzavretej miestnosti na ochranu údajov. Tu máte možnosť predložiť svoje pripomienky.

Žiadne údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám mimo vašej spoločnosti, pokiaľ to nebude vyžadovať zákon alebo príkaz, ako napríklad § 9 HinSchG alebo § 17 LkSG. Údaje sa potom môžu odovzdať vyšetrovacím orgánom alebo súdom.

Právny základ spracúvania údajov je v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 a) GDPR váš súhlas so spracovaním osobných údajov a v súlade s Etickým kódexom, ako aj inak v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 c) GDPR právne povinnosti podľa § 8 LkSG a § 12 HinSchG. Spracúvanie v súvislosti s Etickým kódexom sa vykonáva v prípade zamestnancov na základe ich zmluvných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 b) GDPR v spojení s čl. 88 GDPR, § 26 BDSG a inak v súlade s čl. 6 ods. 1 veta 1 f) GDPR, pričom naším oprávneným záujmom je monitorovanie dodržiavania nášho kódexu správania.

Okrem toho sa na nás vzťahuje čl. 9 a 10 GDPR je potrebné dodržiavať, ak poskytujete obzvlášť citlivé údaje, ako sú údaje týkajúce sa vášho zdravia, sexuality, pôvodu alebo trestných činov.

Údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené. Podľa § 11 HinSchG je to zvyčajne po troch rokoch a podľa § 10 LkSG zvyčajne po siedmich rokoch. Ostatné povinnosti uchovávania vyplývajúce zo zmluvných vzťahov a spracúvania na účely plnenia zmluvných alebo zákonných povinností, ako napríklad šesť- alebo desaťročná povinnosť uchovávania podľa obchodného a daňového práva, ako aj dlhšie uchovávanie počas trvania súdnych sporov, zostávajú nedotknuté.

Vezmite, prosím, na vedomie všeobecnú časť o právach dotknutých osôb v našich zásadách ochrany osobných údajov.

3. Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Zákonom predpísaná osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Pre našu spoločnosť sme ustanovili osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Nemecko

Telefón: +49 (0)7071 8801-0
E-mail: datenschutz@brennenstuhl.de

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Súbory cookie

Internetové stránky používajú čiastočne tzv. súbory cookie. Súbory cookie nespôsobia na vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies napomáhajú tomu, aby bola naša ponuka prijateľnejšia pre používateľov, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom počítači a zostávajú uložené aj vo vašom prehliadači.

Väčšina nami používaných súborov cookie sú tzv. „krátkodobé (session cookies)“. Tieto budú po ukončení vašej návštevy stránky automaticky vymazané. Ostatné súbory cookie zostávajú uložené na vašom koncovom zariadení, kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú pri opätovnej návšteve rozpoznať váš prehliadač.

Váš prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní cookies a aby ste tieto súbory cookie povolili iba v jednotlivých prípadoch, akceptovali ich iba v určitých prípadoch alebo ich všeobecne odmietli, no dá sa aktivovať aj automatické vymazávanie cookies pri zatvorení prehliadača. Pri deaktivovaní súborov cookie sa môže obmedziť fungovanie tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytnutie určitých vami požadovaných funkcií (napr. funkcia košíka na tovar), budú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR uložené. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie kvôli technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytovaniu služieb. Ak sa uložia iné súbory cookie (napr. cookies na analýzu vášho správania počas surfovania po internete), budú tieto v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov ošetrené zvlášť.

Protokolové súbory servera

Prevádzkovateľ týchto stránok zhromažďuje a automaticky ukladá informácie do tzv. protokolových súborov servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky sprostredkuje. Sú to:

  • typ prehliadača a verzia prehliadača
  • použitý operačný systém
  • odkazujúca adresa URL
  • názov hostiteľa počítača, ktorý má prístup ku stránke
  • čas dopytu servera
  • IP adresa

Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi dát sa neuskutočňuje

Podkladom na spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR, ktorý umožňuje spracovanie osobných údajov kvôli splneniu zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám dopyty necháte doručiť prostredníctvom kontaktného formulára, budú vaše údaje z tohto formulára k dopytu, vrátane kontaktných údajov, ktoré v ňom uvediete, u nás uložené za účelom spracovania dopytu a pre prípad následných otázok. Tieto údaje nebudeme bez vášho súhlasu poskytovať ďalej.

Spracovanie údajov uvedených v kontaktnom formulári sa tak uskutočňuje výhradne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Postačí na to neformálne oznámenie prostredníctvom e-mailu zaslaného nám. Právoplatnosti spracovania údajov, ktoré sa uskutočnilo do odvolania súhlasu, sa odvolanie nedotkne.

Údaje, ktoré ste zadali do kontaktného formulára (podnik alebo súkromná osoba, meno, priezvisko, spoločnosť, telefón, e-mailová adresa, adresa, krajina, vaše oznámenie adresované nám), zostanú u nás, kým nás nevyzvete k ich vymazaniu, neodvoláte svoj súhlas s ich ukladaním alebo kým nezanikne účel na uchovávanie údajov (napr. po ukončenom spracovaní vášho dopytu). Nevyhnutné zákonné ustanovenia – predovšetkým lehoty na uchovávanie údajov – zostanú nedotknuté.

5. Sociálne médiá

Zdieľanie obsahov prostredníctvom pluginov (Facebook, Twitter & Co.)

Obsahy na našich stránkach môžu byť v súlade s ochranou osobných údajov zdieľané na sociálnych sieťach, ako sú Facebook alebo Twitter. Táto stránka na to využíva tlačidlá Shariff. Tento nástroj vytvorí priame spojenie medzi sieťami a používateľom až vtedy, keď používateľ aktívne klikne na toto tlačidlo.

Automatický prenos údajov o používateľovi prevádzkovateľovi týchto platforiem sa pomocou tohto nástroja neuskutočňuje. Ak je používateľ prihlásený na jednej zo sociálnych sietí, objaví sa pri použití tlačidla sociálne siete Facebook, Twitter & Co. informačné okienko, v ktorom môže používateľ text pred odoslaním potvrdiť.

Naši používatelia môžu obsahy tejto stránky zdieľať na sociálnych stránkach v súlade s ochranou údajov bez toho, aby boli vyhotovené kompletné profily surfovania prostredníctvom prevádzkovateľov sietí.

6. Analýzy nástrojov a reklama

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby na analýzu používania webu Google Analytics. Poskytovateľom služby je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“. Sú to textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a umožňujú analýzu používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní tejto webovej stránky vytvorené súbormi cookie budú spravidla prenášané na server Google v USA a tam budú uložené.

Ukladanie súborov cookie Google-Analytics sa uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má oprávnený záujem o analýzu správania používateľa, aby mohol optimalizovať nielen ponuku na webe, ale aj svoju reklamu.

Anonymizácia IP adries

Na tejto webovej stránke sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries. Vďaka tomu sa vaša IP adresa prostred. spol. Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom do USA skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie celá IP adresa a skráti sa až tam. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude spol. Google tieto informácie používať iba na to, aby mohla vyhodnotiť vaše používanie webovej stránky, zostaviť správy o aktivitách na webovej stránke a vo vzťahu k prevádzkovateľovi webovej stránky mohla poskytnúť ďalšie služby spojené s používaním webovej stránky a používaním internetu. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci Google Analytics nebude spájaná s inými údajmi od spol. Google.

Browser Plugin

Ukladaniu cookies môžete zabrániť adekvátnym nastavením vášho softvéru prehliadača; my vás však musíme upozorniť na to, že v takomto prípade nebudete môcť eventuálne využívať v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zberu údajov vytvorených prostredníctvom cookies a údajov vzťahujúcich sa na využívanie tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) zo strany Google ako aj spracovaniu týchto údajov prostredníctvom spol. Google zabrániť tým, že si prostredníctvom nasledujúceho odkazu stiahnete a nainštalujete plugin pre prehliadač: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Nesúhlas so zaznamenávaním údajov

Zaznamenávaniu vašich údajov prostredníctvom spol. Google Analytics môžete zabrániť tým, že kliknete na nasledujúci odkaz. Nastaví sa opt-out cookie, a toto nastavenie zabráni zaznamenávaniu vašich údajov u budúcich návštevníkov tejto webovej stránky: deaktivovať Google Analytics .

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľov v Google Analytics nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.

Spracovanie údajov týkajúcich sa objednávok

So spol. Google sme uzavreli zmluvu o spracovaní údajov týkajúcich sa objednávok a kompletne presadzujeme prísne predpisy nemeckých úradov zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov pri používaní služby Google Analytics.

Demografické atribúty pri službe Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkciu „demografické atribúty“ od Google Analytics. Vďaka tomu sa môžu vyhotovovať správy, ktoré obsahujú výroky o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránky. Tieto údaje pochádzajú z reklamy spol. Google zacielenej na záujemcov ako aj z dát návštevníkov od tretích poskytovateľov služieb. Tieto údaje nie je možné priradiť k žiadnej konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek deaktivovať prostredníctvom nastavenia oznámení vo vašom konte na Google alebo zaznamenávanie vašich údajov prostredníctvom služby Google Analytics vo všeobecnosti zakázať tak, ako je to popísané v bode „Nesúhlas so zaznamenávaním údajov“.

Google Tag Manager

Na našej webovej lokalite sa používa Google Tag Manager. Google Tag Manager je riešenie od spoločnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, pomocou ktorého môžeme spravovať značky našich webových stránok prostredníctvom rozhrania (a tak napríklad integrovať službu Google Analytics 4 a ďalšie marketingové služby Google do našej online ponuky).

Samotný správca značiek (ktorý implementuje značky) nespracúva žiadne osobné údaje používateľov. Správca značiek Google spúšťa iné značky (súbory cookie a pixely), ktoré zase môžu zhromažďovať údaje. Týmto na to osobitne upozorňujeme. Ak používateľ vykonal deaktiváciu na úrovni domény alebo súborov cookie, táto zostáva v platnosti pre všetky sledovacie značky, ktoré sú implementované pomocou nástroja Google Tag Manager.

7. Informačný bulletin

Údaje k informačnému bulletinu

Ak by ste chceli dostávať informačný bulletin ponúkaný na webovej stránke, budeme od vás potrebovať e-mailovú adresu ako aj informácie, ktoré nám umožnia preveriť, či ste majiteľom uvedenej e-mailovej adresy a súhlasíte s prijímaním informačného bulletinu. Ďalšie údaje nebudú zhromažďované alebo budú zhromažďované iba na dobrovoľnej báze. Tieto údaje použijeme výhradne na zasielanie požadovaných informácií a nebudeme ich poskytovať tretím stranám.

Spracovanie údajov zadaných vo formulári na odoberanie bulletinu sa uskutočňuje výhradne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR). Udelený súhlas na ukladanie údajov, e-mailovej adresy ako aj ich využívanie na zasielanie informačného bulletinu môžete kedykoľvek odvolať, napríklad pomocou odkazu „vymazať“ v informačnom bulletine. Právoplatnosti už uskutočnených procesov spracovania údajov sa odvolanie nedotkne.

Údaje, ktoré ste si u nás uložili kvôli odberu informačného bulletinu, budú prostredníctvom nás uložené až do vášho zrušenia odberu bulletinu a po zrušení odberu bulletinu budú vymazané. Údajov, ktoré boli u nás uložené na iné účely (napr. e-mailové adresy pre oblasť členov), sa to nedotkne.

8. Pluginy (prídavné moduly) a nástroje

YouTube

Naša webová stránka využíva pluginy stránky YouTube prevádzkované spol. Google. Prevádzkovateľom stránok je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Ak navštívite jednu z našich stránok vybavenú pluginom stránky YouTube, bude vytvorené spojenie so servermi YouTube. Pritom bude serveru YouTube oznámené, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Keď ste prihlásení na svojom konte YouTube, tak umožníte spoločnosti YouTube, aby vaše správanie pri surfovaní priamo priradila k vášmu osobnému profilu. Tomu môžete zabrániť tým, že sa odhlásite z vášho konta na stránke YouTube.

Používanie YouTube sa uskutočňuje v záujme oslovujúceho zobrazenia našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s údajmi o používateľoch nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov spol. YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Google Maps

Táto stránka využíva prostredníctvom API službu aplikácie s mapami od Google Maps. Poskytovateľom je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

Na používanie funkcií aplikácie Google Maps je nevyhnutné uložiť si vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenesú na server spol. Google v USA a tam budú uložené. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na prenos týchto údajov.

Používanie aplikácie Google Maps sa uskutočňuje v záujme primeraného zobrazenia našich online ponúk a kvôli jednoduchému nájdeniu miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f nariadenia GDPR.

Viac informácií o zaobchádzaní s údajmi používateľa nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od Google:

9. Online marketing a partnerské programy

Partnerský program Amazon

Prevádzkovatelia stránok sa zúčastňujú na partnerskom programe EÚ Amazon. Na našich stránkach sú zahrnuté odkazy na stránky Amazon, na ktorých môžeme zarábať peniaze prostredníctvom preplatenia nákladov za reklamu. Amazon využíva na to súbory cookie, aby bolo možné posúdiť pôvod objednávok. Vďaka tomu môže Amazon rozpoznať, že na partnerský odkaz sa kliklo na našej webovej stránke.

Ukladanie „súborov cookie Amazon” sa uskutočňuje na základe čl. 6 písm. f nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem, lebo len prostredníctvom súborov cookie sa dá zistiť výška jeho partnerskej odmeny.

Ďalšie informácie k používaniu údajov prostred. Amazon získate vo vyhlásení o ochrane osobných údajov od spol. Amazon: https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.