Select another country or region to view content for your location.

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Stručný přehled k ochraně osobních údajů

Všeobecné pokyny

Následující pokyny poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s osobními údaji, když navštívíte naše webové stránky. Osobní údaje jsou všechny údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů jsou uvedeny v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na těchto webových stránkách?

Zpracování údajů na těchto stránkách provádí provozovatel webových stránek. Jeho kontaktní údaje jsou uvedeny v tiráži těchto webových stránek.

Jak shromažďujeme údaje?

Vaše údaje jsou za prvé shromažďovány tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jednat např. o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webových stránek našimi IT systémy. Jsou to především technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas návštěvy stránek). Shromažďování těchto údajů probíhá automaticky, jakmile navštívíte naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů shromažďujeme, abychom zaručili bezchybné poskytnutí webových stránek. Jiné údaje se mohou používat k analýze vašeho chování uživatele.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Máte kdykoliv právo bezplatně obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. K tomu a k dalším otázkám na téma ochrany osobních údajů se nA nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži. Dále vám přísluší právo vznést námitku u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být vaše chování na internetu statisticky vyhodnoceno. To se děje především pomocí cookies a tzv. programů pro analýzu. Analýza vašeho chování na internetu se provádí zpravidla anonymně; chování na internetu nelze zpětně vysledovat k vám. Můžete vznést námitku proti této analýze nebo jí zabránit tím, že nebudete používat určité nástroje. Detailní informace k tomu najdete v následujícím Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech vznést námitku budete informováni v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

2. Všeobecné pokyny a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velice vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a podle zákonných předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Když používáte tyto webové stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, s nimiž můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a k jakému účelu se tak děje.

Upozorňujeme na to, že přenos údajů na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může vykazovat bezpečnostní mezery. Úplná ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Informace o správci údajů

Správcem údajů pro zpracování údajů na těchto webových stránkách je:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Německo

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-Mail: info@brennenstuhl.de

Správcem údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými osobami rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.).

Odvolání souhlasu ke zpracování osobních údajů

Mnoho procesů zpracování osobních údajů je možných jen s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již udělili, můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí, když nám e-mailem zašlete neformální sdělení. Zákonnost zpracování provedeného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení právních ustanovení týkajících se ochrany údajů přísluší subjektu údajů právo vznést námitku u příslušného dozorového úřadu. Příslušným úřadem v oblasti práva na ochranu osobních údajů je zmocněnec pro ochranu údajů spolkové země, v níž má naše společnost sídlo. Seznam zmocněnců pro ochranu údajů a jeho kontaktní údaje se nacházejí pod následujícím odkazem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat si poskytnout údaje, které automatizovaně zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, nebo je poskytnout třetí osobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud budete požadovat přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Šifrování SSL nebo TLS

Tyto stránky používají z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrných obsahů, jako např. objednávek nebo poptávek, které nám zašlete jako provozovateli stránek, šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek s adresou prohlížeče změní z “http://” na “https://” a podle symbolu zámku ve vašem řádku prohlížeče.

Když je šifrování SSL nebo TLS aktivované, nemohou údaje, které nám zasíláte, číst třetí strany.

Informace, blokování, výmaz

V rámci platných zákonných ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatnou informaci o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a případně právo na opravu, blokování nebo výmaz těchto údajů. K tomu a k dalším otázkám na téma osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit na adrese uvedené v tiráži.

Námitka proti reklamním mailům

Proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti k tiráži k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a informačních materiálů tímto vznášíme námitku. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například spamy.

Portál pro oznamování porušení zákona o ochraně oznamovatelů (HinSchG), zákona o náležité péči v dodavatelském řetězci (LkSG) a kodexu chování

Provozujeme portál pro hlášení pochybení ve smyslu § 2 HinSchG, § 8 LkSG a našeho Kodexu chování. Portál pro podávání zpráv je provozován v souladu s procesními pravidly HinSchG.

Pro tento účel využíváme službu poskytovanou společností bbg bitbase group GmbH, Am Heilbrunnen 47, 72766 Reutlingen, Německo.

S informacemi nakládáme v souladu s § 8 LkSG, §§ 8, 9 HinSchG důvěrně.

Účelem ohlašovacího portálu je prověřit a zdokumentovat hlášení, pro interní šetření a v případě potřeby je předat oprávněným orgánům za účelem ohlášení protiprávního jednání v souladu s § 2 HinSchG, § 2 Abs. 1, Anlage č. 1 až 11 LkSG a náš Kodex chování ve společnosti a v našem dodavatelském řetězci.

Odhalovatelé mají možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách a využívat portál pro oznamovatele. Pro registraci, přihlášení a navázání kontaktu zpracováváme údaje, které automaticky přenáší internetový prohlížeč, a osobní údaje, které můžete poskytnout jako oznamovatel: Přístupové údaje, titul (pokud je uveden), jméno a příjmení (pokud je uvedeno), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo nebo poštovní adresa, pokud je uvedena), osobní údaje v oznámení, zejména ověření chování s odpovídajícími skutečnostmi.

Máte možnost se zaregistrovat anonymně. Obdržíte jedinečný identifikační kód, který vám umožní přístup do uzavřené místnosti pro ochranu osobních údajů. Zde máte možnost předložit svůj komentář.</p

Žádné údaje nebudou bez vašeho souhlasu předány třetím stranám mimo vaši společnost, pokud to nebude vyžadovat zákon nebo příkaz, jako například § 9 HinSchG nebo § 17 LkSG. Údaje pak mohou být předány vyšetřujícím orgánům nebo soudům.

Právním základem pro zpracování údajů je v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 a) GDPR váš souhlas se zpracováním osobních údajů a v souladu s Kodexem chování, jakož i jinak v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 c) GDPR právní povinnosti dle § 8 LkSG a § 12 HinSchG. Zpracování v souvislosti s etickým kodexem se provádí u zaměstnanců na základě jejich smluvních závazků v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 b) GDPR ve spojení s čl. 88 GDPR, § 26 BDSG a v ostatních případech v souladu s čl. 88 GDPR. 6 odst. 1 věta 1 f) GDPR, přičemž naším oprávněným zájmem je kontrola dodržování našeho Kodexu chování.

Kromě toho se čl. 9 a 10 GDPR je třeba dodržovat, pokud poskytnete obzvláště citlivé údaje, jako jsou údaje týkající se vašeho zdraví, sexuality, původu nebo trestných činů.

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. Podle § 11 HinSchG je to obvykle po třech letech a podle § 10 LkSG obvykle po sedmi letech. Ostatní povinnosti uchovávání vyplývající ze smluvních vztahů a zpracování pro plnění smluvních nebo zákonných povinností, jako je povinnost uchovávání po dobu šesti nebo deseti let podle obchodního a daňového práva, jakož i delší uchovávání po dobu trvání soudních sporů, zůstávají nedotčeny.

Vezměte prosím na vědomí obecnou část o právech subjektů údajů v našich zásadách ochrany osobních údajů.</p

3. Zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Zákonně předepsaný zmocněnec pro ochranu osobních údajů

Po naši společnost jsme jmenovali zmocněnce pro ochranu osobních údajů.

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co Kommanditgesellschaft
Datenschutzbeauftragter
Seestraße 1-3
72074 Tübingen
Německo

Telefon: +49 (0)7071 8801-0
E-Mail: datenschutz@brennenstuhl.de

4. Shromažďování údajů na našich webových stránkách

Cookies

Webové stránky částečně používají tzv. cookies. Cookies nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují žádné viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku poskytli uživatelsky přívětivěji, efektivněji a bezpečněji. Cookies jsou malé textové soubory, které se umístí na vašem počítači a které uloží váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tzv. “session cookies”. Po skončení vaší návštěvy se automaticky vymažou. Jiné cookie zůstanou uložené na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookie nám umožňují opět rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o umístění cookie a cookie dovolili jen v jednotlivém případě, přijetí cookie pro určité účely nebo obecně vyloučili a aktivovali automatické vymazání cookie při zavření prohlížeče. Při deaktivaci cookie může být omezena funkčnost těchto webových stránek.

Cookie potřebné k provádění elektronické komunikace nebo k poskytnutí určitých, vámi požadovaných funkcí (např. funkce nákupního košíku) jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na ukládání cookies k technicky bezchybnému a optimalizovanému poskytování těchto služeb. Pokud jsou ukládány jiné cookie (např. cookie k analýze vašeho chování na internetu), je o nich pojednáváno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů zvlášť.

Serverové logové soubory

Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v tzv. serverových logových souborech, které nám váš prohlížeč zasílá automaticky. Jsou to:

  • typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • referenční URL
  • název hostitele počítače, z něhož je uskutečňován přístup
  • přesný čas serverového požadavku
  • IP adresa

Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů se neprovádí.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, který dovoluje zpracování údajů ke splnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Kontaktní formulář

Jestliže nám pomocí kontaktního formuláře zašlete žádosti, budou u nás uloženy vaše údaje z formuláře žádosti včetně kontaktních údajů, které tam uvedete, za účelem zpracování žádosti a pro případ následných otázek. Tyto údaje nepředáme bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů uvedených v kontaktním formuláři tak probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stačí k tomu neformální sdělení e-mailem. Zákonnost postupů zpracování údajů provedených do odvolání zůstává odvoláním nedotčená.

Údaje, které uvedete v kontaktním formuláři (společnost nebo soukromá osoba, jméno, příjmení, název společnosti, telefon, e-mailová adresa, adresa, země, vaše sdělení určené pro nás) zůstávají u nás, dokud nás nevyzvete k výmazu, neodvoláte svůj souhlas k ukládání nebo neodpadne účel pro ukládání údajů (např. po dokončení zpracování vaší žádosti). Kogentní zákonná ustanovení – zejména doby, po které jsou údaje uchovávány, – zůstávají nedotčená.

5. Sociální média

Sdílení údajů pomocí pluginů (Facebook, Twitter & Co.)

Obsahy na těchto stránkách mohou být v souladu s ochranou osobních údajů sdíleny na sociálních sítích jako Facebook, Twitter nebo Google+. Tyto stránky k tomu používají Shariff. Tento nástroj vytvoří přímý kontakt mezi sítěmi a uživateli teprve poté, co uživatel aktivně klikne na některé z těchto tlačítek.

Automatický přenos údajů uživatele provozovatelům těchto platforem tímto nástrojem neprobíhá. Jestliže je uživatel přihlášený u některé ze sociálních sítí, zobrazí se při použití sociálních tlačítek Facebook, Twitter & Co. informační okno, v němž může uživatel text před odesláním potvrdit.

Naši uživatelé mohou obsahy těchto stránek sdílet v souladu s ochranou osobních údajů na sociálních sítích, aniž by byly provozovateli sítí vyhotoveny kompletní profily prohlížení internetu.

6. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics používá tzv. "cookies". Jsou to textové soubory ukládané na vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace vytvořené souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenáší na server Google v USA a tam se ukládají.

Ukládání cookies Google Analytics je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů, aby mohl optimalizovat jak svou reklamní nabídku, tak i svou reklamu.

IP anonymizace

Na těchto webových stránkách jsme aktivovali funkci IP anonymizace. Tím se vaše IP adresa společnosti Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrátí před zasláním do USA. Pouze ve výjimečných případech se přenese celá IP adresa na server Google do USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele těchto stránek bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavení reportů o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude společností Google sloučena s jinými údaji.

Pluginy prohlížeče

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme vás ovšem na to, že v tomto případě nebudete případně moci v celém rozsahu používat všechny funkce těchto webových stránek. Můžete kromě toho zabránit shromažďování údajů vytvořených souborem cookie, které se vztahují na vaše používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), u Google a zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Námitka proti shromažďování osobních údajů

Shromažďování vašich osobních údajů Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Umístí se cookie Opt Out, které zamezí shromažďování údajů při budoucích návštěvách těchto webových stránek: Deaktivovat Google Analytics.

Více informací k zacházení s údaji uživatelů u Google Analytics najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Zpracování údajů z pověření

Uzavřeli jsme s Google smlouvu o zpracování údajů z pověření a v plném rozsahu dodržujeme přísná ustanovení německých úřadů pro ochranu osobních údajů při používání Google Analytics.

Demografické údaje u Google Analytics

Tyto webové stránky používají funkci “demografické údaje” Google Analytics. Mohou se tak vypracovat zprávy obsahující výpovědi k věku, pohlaví a zájmům návštěvníků stránek. Tyto údaje pochází z reklamy Google vztahující se na zájmy a z údajů návštěvníků třetích poskytovatelů. Tyto údaje nelze přiřadit k určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat nastavením zobrazení ve vašem účtu Google nebo vůbec zakázat shromažďování vašich údajů Google Analytics, jak je uvedeno v bodě “Námitka proti shromažďování osobních údajů”.

Google Tag Manager

Na našich webových stránkách se používá Google Tag Manager. Google Tag Manager je řešení od společnosti Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, pomocí kterého můžeme spravovat značky našich webových stránek prostřednictvím rozhraní (a tím například integrovat službu Google Analytics 4 a další marketingové služby Google do naší online nabídky).

Samotný Tag Manager (který implementuje tagy) nezpracovává žádné osobní údaje uživatelů. Správce tagů Google spouští jiné tagy (soubory cookie a pixely), které zase mohou shromažďovat údaje. Na tuto skutečnost tímto zvlášť upozorňujeme. Pokud uživatel provedl deaktivaci na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává tato deaktivace v platnosti pro všechny sledovací značky, které jsou implementovány pomocí Google Tag Manager.

7. Newsletter

Údaje pro newsletter

Jestliže budete chtít odebírat newsletter nabízený na těchto stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní provést kontrolu, zda jste vlastníkem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním newsletteru. Další údaje nejsou shromažďovány, případně jsou shromažďovány pouze na dobrovolném základě. Tyto údaje používáme výlučně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím osobám.

Zpracování údajů uvedených v přihlašovacím formuláři k newsletteru probíhá výlučně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Udělený souhlas k ukládání údajů, e-mailové adresy a jejímu používání k zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, například pomocí odkazu k "Odhlášení z odebírání" v newsletteru. Zákonnost již provedených postupů zpracování zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které u nás uložíte za účelem odebírání newsletteru, budou námi uloženy do odhlášení z odebírání newsletteru a po zrušení newsletteru. Údaje, které u nás byly uloženy k jiným účelům (např. e-mailové adresy pro členský úsek), tím zůstávají nedotčené.

8. Pluginy a nástroje

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy stránek provozovaných společností Google YouTube. Provozovatelem těchto stránek je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Jestliže navštívíte některé z našich stránek vybavených pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom se serveru YouTube sdělí, které z našich stránek jste navštívili.

Jestliže jste přihlášeni ve vašem účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování na internetu přímo k vašemu osobnímu profilu. Můžete tomu zabránit tím, že se odhlásíte z vašeho účtu YouTube.

Používání YouTube probíhá v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Další informace k zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

Google Maps

Tyto stránky používají přes API mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

K používání funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se zpravidla přenesou na server Google do USA a tam se uloží. Poskytovatel těchto stránek nemá žádný vliv na tento přenos údajů.

Používání Google Maps probíhá v zájmu přitažlivé prezentace našich online nabídek a snadného vyhledání míst, které uvádíme na webových stránkách. Představuje to oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

MVíce informací k zacházení s uživatelskými údaji najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

9. Online marketing a partnerské programy

Partnerský program Amazon

Provozovatelé těchto stránek se účastní partnerského programu EU Amazon. Na našich stránkách jsou integrovány odkazy ke stránkám Amazon.de, na nichž můžeme vydělávat peníze úhradou nákladů na reklamu. Amazon k tomu používá cookies, aby bylo možné zjistit původ objednávek. Amazon tak může poznat, že jste klikli na partnerský odkaz na našich stránkách.

Ukládání “cookies Amazon” probíhá na základě čl. 6 písm. f GDPR. Provozovatel webových stránek má na tom oprávněný zájem, protože pouze na základě cookies lze zjistit výši jeho odměny affiliate.

Další informace k používání údajů ze strany Amazon obdržíte v Prohlášení o ochraně osobních údajů Amazon: https://www.amazon.co.uk/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=201909010.