Select another country or region to view content for your location.

Ciasteczka pomagaja nam w udostepnianiu naszych uslug. Korzystajac z naszych uslug, wyrazaja Panstwo zgode na stosowanie przez nas ciasteczek. Dowiedz sie wiecej.

Umowa serwisowa platformy brennenstuhl®Connect Platform

Witamy na platformie brennenstuhl®Connect Platform!

Przed zaakceptowaniem Umowy należy dokładnie przeczytać wszystkie treści Umowy i w pełni znać jej warunki, w szczególności klauzule ograniczające lub wyjątki. Klauzule ograniczające lub wyjątki są pogrubione lub podkreślone w innych formach, aby zwrócić Państwa uwagę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do warunków Umowy, prosimy o kontakt z naszym zespołem serwisu brennenstuhl. Nie wolno Ci korzystać z serwisu, zanim nie przeczytasz i nie zaakceptujesz wszystkich warunków Umowy, odpowiednich umów i zasad itp. Po wybraniu opcji "Zgadzaj się i prześlij Umowę" (szczegółowe sformułowania znajdują się na stronie rejestracji) i zakończeniu procedury rejestracji lub korzystasz z usługi w dowolnej formie, uznaje się, że przeczytałeś i zgodziłeś się na powyższe ograniczenia Umowy i zasad. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Umowy, Brennenstuhl ma prawo jednostronnie ograniczyć, zawiesić lub zakończyć usługę dla Ciebie i ma prawo do zbadania Twoich obowiązków.

Umowa o świadczenie usług (zwana dalej "Umową") jest podpisana przez Ciebie i firmę Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG (zwaną dalej "Brennenstuhl"). Obejmuje ona (ale nie wyłącznie) politykę prywatności platformy brennenstuhl®Connect i innych treści. W przypadku zmiany, Brennenstuhl ogłosi taką zmianę na swojej oficjalnej stronie internetowej bez dalszego powiadamiania. Po ogłoszeniu, zmieniona umowa i zasady stają się automatycznie częścią umowy, bez konieczności powiadamiania o tym fakcie użytkownika w celu uzyskania jego zgody. W przypadku sprzeciwu wobec takich istotnych zmian należy zaprzestać korzystania z usługi brennenstuhl®Connect; jeżeli użytkownik nadal z niej korzysta, uznaje się, że nie ma zastrzeżeń do zmienionych zasad i wyraża zgodę na ich przestrzeganie.

01. Definicje terminów

1.1 Oprogramowanie licencjonowane odnosi się do systemu oprogramowania opracowanego przez Brennenstuhl, pobranego z platformy oraz zainstalowanego i zastosowanego w określonych terminalach mobilnych systemu.

1.2 Usługi odnoszą się do usług świadczonych dla Ciebie przez Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG. Możesz korzystać z takich usług na terminalu mobilnym za pomocą licencjonowanego oprogramowania.

02. Serwis

Brennenstuhl oferuje Państwu usługi inteligentnego zarządzania sprzętem, na podstawie których można uzyskać dostęp do inteligentnego terminala na platformie brennenstuhl®Connect Cloud Platform poprzez brennenstuhl®Connect Control i realizować powiązania pomiędzy inteligentnymi urządzeniami. Zawartość serwisu obejmuje inteligentne zarządzanie sprzętem, powiązania sceniczne, raport z analizą, itp. Funkcje te mogą być optymalizowane lub modyfikowane w zależności od zmian wymagań użytkowników lub oceny dostawcy usług, a świadczenie usług może zostać zawieszone ze względu na regularną i nieregularną konserwację.

03. Zakres usług

3.1 Brennenstuhl przyznaje Ci prawo do korzystania z produktu opartego na tym oprogramowaniu.

3.2 Zabrania się licencjonowania, sprzedaży, dzierżawy, przekazywania, wydawania produktu w jakiejkolwiek formie lub wykorzystywania produktu do innych celów komercyjnych.

3.3 Ze względu na ograniczenia dotyczące platformy i terminali adaptacyjnych oprogramowania, możesz używać licencjonowanego oprogramowania tylko na autoryzowanej platformie systemowej i terminalu; jeśli zainstalujesz licencjonowane oprogramowanie na innych urządzeniach końcowych, może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub funkcji oprogramowania.

3.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencjonowane oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych, a instalacja, stosowanie i uruchamianie licencjonowanego oprogramowania jest zabronione. Jeżeli taka operacja komercyjna jest konieczna, należy uzyskać uprzednią pisemną autoryzację i zgodę Brennenstuhl.

3.5 Brennenstuhl może od czasu do czasu zmieniać, uaktualniać lub przenosić licencjonowane oprogramowanie lub odpowiednie funkcje oraz może dodawać nowe funkcje lub usługi w licencjonowanym systemie oprogramowania. Jeżeli do wyżej wymienionych nowych funkcji lub usług nie są dołączone żadne oddzielne umowy, użytkownik ma prawo do odpowiednich funkcji i usług, które również podlegają Umowie.

3.6 Użytkownik jest odpowiedzialny za dokładność, rzetelność, integralność i legalność danych wejściowych oraz legalność sposobu uzyskiwania danych, a także tworzy kopie zapasowe danych i informacji od czasu do czasu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem i utratą takich informacji.

3.7 Użytkownik jest zobowiązany do prawidłowego przechowywania numeru konta i hasła. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek luki bezpieczeństwa na koncie (w tym, ale nie wyłącznie, ujawnienia hasła użytkownika), należy powiadomić Brennenstuhl w odpowiednim czasie, a Brennenstuhl pomoże Państwu w podjęciu odpowiednich działań. W przeciwnym razie wszystkie zachowania związane z Twoim kontem zostaną przejęte przez Ciebie, a Ty poniesiesz całą odpowiedzialność.**

04. Strona trzecia

4.1 Przyjmujesz do wiadomości, że niektóre usługi brennenstuhl®Connect są oparte na oprogramowaniu lub usługach dostarczanych przez osoby trzecie. Usługa ta ma na celu ułatwienie aplikacji i uzyskanie niezbędnej autoryzacji prawnej od strony trzeciej.

4.2 Produkt zawiera pewne informacje i usługi strony trzeciej. Brennenstuhl nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za informacje i usługi osób trzecich.

4.3 Przyjmujesz do wiadomości, że Brennenstuhl nie może zagwarantować, że licencjonowane oprogramowanie zawsze używa lub zawiera takie usługi, lub że inne oprogramowanie dostarczone przez tę samą stronę trzecią będzie używane w przyszłości. Podobnie, może on korzystać z podobnych usług dostarczanych przez inną stronę trzecią. Po zastosowaniu, wyżej wymienione odpowiednie oprogramowanie lub usługi podlegają niniejszej Umowie.**

05. Standard aplikacji serwisowych

5.1 Użytkownik powinien korzystać z licencjonowanego oprogramowania w normalny sposób. Poniższe sposoby naruszają standard aplikacji:

 • Występowanie lub współdzielenie wirusów komputerowych, robaków, złośliwych kodów lub oprogramowania, które celowo niszczą lub zmieniają system komputerowy lub dane;
 • Zbieranie informacji lub danych innych użytkowników bez upoważnienia, na przykład adresu e-mail i tym podobnych;
 • Złośliwie używać produktu w sposób automatyczny, powodując przeciążenie serwera lub zakłócając lub uszkadzając serwer WWW i łącza sieciowe w innych formach.
 • Próba odwiedzenia danych serwera lub danych komunikacyjnych produktu bez upoważnienia;
 • Zakłócanie lub uszkadzanie aplikacji produkcyjnej przez innych użytkowników.

5.2 Rozumiesz to i zgadzasz się z tym:

 • Brennenstuhl ustali, czy jesteś zamieszany w naruszenie powyższych standardów i zawiesi lub wypowie licencję na aplikację zgodnie z wynikami ustaleń lub podejmie inne ograniczenia zgodnie z umowami.
 • Brennenstuhl usunie bezpośrednio informacje z naruszeniem prawa, praw innych osób lub z naruszeniem Umowy wydanej przez użytkownika podczas korzystania z licencjonowanego oprogramowania.
 • Jeżeli osoba trzecia poniesie szkodę z powodu naruszenia standardów aplikacji przez użytkownika, użytkownik ponosi niezależną odpowiedzialność prawną w imieniu użytkownika oraz chroni i zabezpiecza Brennenstuhl przed stratami lub dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi. W przeciwnym razie Brennenstuhl ma prawo domagać się odszkodowania.
 • Jeśli Brennenstuhl poniesie jakąkolwiek stratę z powodu naruszenia przez Ciebie odpowiednich przepisów prawa lub Umowy, powinieneś zrekompensować Brennenstuhl straty i (lub) wydatki z nich wygenerowane.

06. Informacje Zawartość Standard

6.1 Użytkownik obiecuje, że nie będzie postępował w sposób naruszający prawo lub niewłaściwe zachowania, korzystając z usługi, a takie działanie i zachowanie obejmuje (ale nie ogranicza się do niego):

6.1.1 Wgrywanie, przesyłanie lub udostępnianie informacji zawierających jedną z poniższych treści:

 • Sprzeciwianie się podstawowym zasadom określonym w Konstytucji;
 • Zagrożenie bezpieczeństwa państwa, ujawnienie tajemnicy państwowej, obalenie władzy państwowej i sabotażowanie jedności państwowej;
 • Szkodliwy dla honoru i korzyści państwa;
 • Podżeganie do nienawiści narodowej i dyskryminacji oraz sabotażowanie jedności narodowej;
 • Zniszczenie polityki religijnej państwa oraz popieranie herezji i przesądów feudalnych;
 • Rozpowszechnianie pogłosek, zakłócanie porządku społecznego i niszczenie stabilności społecznej;
 • Rozprzestrzenianie obsceniczności, pornografii, hazardu, przemocy, morderstw i terroru lub podżegania do popełnienia przestępstwa;
 • Obrażanie lub zniesławianie innych oraz naruszanie praw i interesów innych osób;
 • Containing contents of sham, defraudation, harm, threat, infringement to others' privacy, harassment, infringement, slander, coarseness, indecency, or morally repulsive contents;
 • Zawieranie innych treści ograniczonych lub zabronionych przez przepisy ustawowe, wykonawcze, zasady, postanowienia i inne normy prawne.

07. Polityka prywatna i dane

Dla Brennenstuhl kluczowe znaczenie ma ochrona Państwa danych osobowych. Brennenstuhl przygotowuje Politykę Prywatności Platformy brennenstuhl®Connect, w której ujawniane są treści związane z własnością i ochroną własności intelektualnej, zbieraniem, wykorzystywaniem, udostępnianiem, przechowywaniem i ochroną danych osobowych itp. Sugerujemy dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności Platformy brennenstuhl®Connect.

08. Klauzule wyjątkowe

8.1 O ile przepisy ustawowe i wykonawcze nie stanowią inaczej, Brennenstuhl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ważności, dokładności i niezawodności licencjonowanego oprogramowania i technologii oraz informacji, których to dotyczy, ale Brennenstuhl nie jest w stanie zagwarantować tego samego ze względu na ograniczenia ze strony dostępnych obecnie technologii.

8.2 Rozumieją Państwo, że Brennenstuhl nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane siłą wyższą i niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie.

8.3 Jesteś odpowiedzialny za urazy personelu lub przypadkowe lub pośrednie urazy spowodowane lub związane z jednym z poniższych wypadków:

 • Osoba trzecia korzysta z licencjonowanego oprogramowania lub zmienia dane użytkownika bez jego zgody;
 • Wydatki i straty powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania;
 • Niezrozumienie licencjonowanego oprogramowania;
 • Inne straty związane z licencjonowanym oprogramowaniem spowodowane przyczynami, których nie można przypisać Brennenstuhl.

8.4 Wszelkie inne licencjonowane oprogramowanie pochodzące z oprogramowania, które nie zostało opracowane i wydane przez Brennenstuhl lub którego opracowanie i wydanie nie zostało przyznane przez Brennenstuhl, jest oprogramowaniem nielegalnym. Pobieranie, instalacja i używanie takiego oprogramowania może spowodować nieprzewidywalne ryzyko. Brennenstuhl jest wolne od odpowiedzialności prawnej i sporów w nim wygenerowanych, a Brennenstuhl ma prawo zawiesić lub wypowiedzieć licencję na aplikację i/lub inne usługi.

8.5 Zostałeś poinformowany o tym, że korzystanie z platformy brennenstuhl®Connect Smart Platform wiąże się z usługami internetowymi, na które mogą mieć wpływ czynniki niestabilne we wszystkich linkach. Pomimo podjęcia przez Brennenstuhl środków ochronnych, serwis może zostać zawieszony, przerwany, opóźniony, ucierpiał z powodu ograniczenia aplikacji lub awarii aplikacji z powodu nieodłącznych wad Internetu i komunikacji elektronicznej, jak również czynników pozostających poza uzasadnioną kontrolą którejkolwiek ze stron Umowy (w tym, ale nie wyłącznie, ognia, powodzi, ataku terrorystycznego, zarazy, klęsk żywiołowych, zamieszek, wirusa terminala, ataku hakera, awarii sieci i błędu terminala). Niniejszym zgadzasz się ponosić powyższe ryzyko i zgadzasz się, że Brennenstuhl jest wolne od wszelkiej odpowiedzialności, gdy na normalne funkcjonowanie usług ma wpływ wystąpienie powyższych zagrożeń.

09. Wypowiedzenie umowy i naruszenie umowy

9.1 Użytkownik powinien rozumieć, że powinien korzystać z licencjonowanego oprogramowania zgodnie z zakresem autoryzacji, szanować własność intelektualną oprogramowania i treści zawartych w oprogramowaniu oraz wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy podczas korzystania z usług brennenstuhl®Connect. Brennenstuhl rozwiąże licencję aplikacyjną, jeśli w istotny sposób naruszysz warunki Umowy.

9.2 Twoje zastosowanie oprogramowania opiera się na usługach pomocniczych świadczonych przez firmy powiązane z Brennenstuhl. Naruszenie warunków, umów, zasad, obwieszczeń i innych odpowiednich przepisów Brennenstuhl i spółek z nim powiązanych może spowodować niepowodzenie w normalnym użytkowaniu licencjonowanego oprogramowania, w którym to przypadku Brennenstuhl będzie uprawnione do wypowiedzenia licencji aplikacyjnej lub podjęcia środków w celu ograniczenia licencji aplikacyjnej lub innych praw i interesów kontrolowanych przez Brennenstuhl, jak uzgodniono w Umowie, w tym zawieszenia lub rozwiązania licencji aplikacyjnej.

9.3 W przypadku naruszenia przez Ciebie postanowień Umowy lub innych umów podpisanych z Brennenstuhl, Brennenstuhl ma prawo powiadomić firmy powiązane, wymagając od nich podjęcia środków ograniczających Twoje prawa i interesy, w tym zobowiązania firm powiązanych do zawieszenia lub zakończenia świadczenia części lub całości usług dla Ciebie, oraz prawnie ogłosić naruszenie umowy na stronach internetowych prowadzonych lub faktycznie przez nie kontrolowanych.

9.4 Licencjonowane oprogramowanie jest pobierane z platformy do pobierania i należy stosować się do postanowień platformy do pobierania, platformy systemowej i produkcji terminali na temat sposobów aplikacji i ograniczeń licencjonowanego oprogramowania. Jeśli wyżej wymieniona strona trzecia potwierdzi, że naruszyłeś umowę i wymagane jest traktowanie Brennenstuhl, Brennenstuhl może wypowiedzieć Twoją licencję na aplikację na żądanie strony trzeciej.

9.5 Po wygaśnięciu licencji na aplikację, należy zaprzestać korzystania z licencjonowanego oprogramowania i zniszczyć wszystkie jego kopie.

9.6 Musisz ponosić wszelkie zobowiązania odszkodowawcze, jeśli Brennenstuhl i inni użytkownicy poniosą straty spowodowane naruszeniem przez Ciebie warunków Umowy.

10. Obowiązujące przepisy prawa i rozdzielenie

10.1 Skuteczność, wyjaśnienie, zmiana, wykonanie i rozstrzygnięcie sporu Umowy podlegają prawu niemieckiemu. W przypadku braku odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, należy odnieść się do ogólnych międzynarodowych praktyk biznesowych i (lub) praktyk przemysłowych.

10.2 Spór wynikający z Umowy lub z nią związany może być rozstrzygnięty przez Państwa i Brennenstuhl w drodze polubownych negocjacji lub przedłożony sądowi rejonowemu Tuebingen, w którym Umowa została podpisana w celu rozstrzygnięcia.

10.3 Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane za nieważne przez sąd rejonowy, nie wpłynie to na skuteczność innych warunków lub jakiejkolwiek ich części, a Państwo i Brennenstuhl wykonacie ważne warunki w dobrej wierze.

10.4 Umowa zostaje podpisana w Tuebingen, Niemcy.